Date

26 - 28 October 2021

Location

Online

Speakers

32 Professional Speakers

ความเป็นมาของงาน

งาน THAILAND DIGITAL TRANSFORMATION WEEK เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างนิตยสาร BUSINESS+ สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และสำนักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) เพื่อเป็นหนึ่งในแรงขับเคลื่อนอันสำคัญให้ภาคธุรกิจของไทยในทุกอุตสาหกรรม ได้นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในธุรกิจของตน  เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ และก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่เข้ามามีบทาทต่อการดำเนินชีวิตประจำวันและธุรกิจอย่างหลีกเลียงไม่ได้

งาน THAILAND DIGITAL TRANSFORMATION WEEK เป็นงานนิทรรศการและสัมมนาออนไลน์ที่นำเสนอเนื้อหาที่น่าสนใจในทุกแง่มุมของ Digital Transformation ทั้งเรื่องหลักการ โครงสร้างพื้นฐาน กฎหมาย ข้อกำหนด กฎเกณฑ์ เทคโนโลยี วัฒนธรรมองค์กร กรอบความคิดและอื่นๆ

งาน THAILAND DIGITAL TRANSFORMATION WEEK เป็นงานออนไลน์ด้าน Digital Transformation งานแรกของประเทศ ที่จะได้มีโอกาสได้พบกับวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรต่างๆ รวมถึงได้เรียนรู้ประสบการณ์และความสำเร็จของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อปรับเปลี่ยนสู่องค์กรดิจิทัล

รูปแบบงาน

11 – 28 October 2021

Virtual Exhibition

นิทรรศการและงานแสดงความรู้และการให้คำปรึกษาในการนำดิจิทัลไปใช้ในองค์กร กรณีศึกษาที่น่าสนใจ บริการให้คำปรึกษาด้านการปรับเปลี่ยนองค์กร รวมถึงโซลูชัน และเทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสมกับองค์กร เพื่อให้ได้รับประสิทธิภาพและสมรรถภาพสูงสุด

26 – 28 October 2021

Virtual Conference

งานสัมมนาระดับประเทศที่ท่านจะได้รับข้อมูล ความรู้และประสบการณ์จากผู้เชี่ยวขาญจากหลากหลายองค์กรและอุตสาหกรรม รวมถึงกรณีศึกษาในการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่ดิจิทัล การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันทางธุรกิจ

26 October 2021

Thailand Digital Transformation Awards

งานมอบรางวัลให้แก่องค์กรที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในโครงการต่างๆ เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานภายในองค์กร กระบวนการดำเนินธุรกิจ เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างได้ผล และเพิ่มศักยภาพให้แก่องค์กร

รางวัล THAILAND DIGITAL TRANSFORMATION AWARDS 2021

ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด

คุณสุทธิศักดิ์ ตันตะโยธิน

Keynote “Digital ID : the security concern”

คุณสีหนาท ล่ำซำ

Digital Transformation strategies for the enterprise “กลยุทธ์สู่ความสำเร็จทางดิจิทัลสำหรับองค์กร”

Changing the IT environments & infrastructures in the organization “ปรับเปลี่ยนแวดล้อมการทำงาน เพื่อนำองค์กรสู่ยุคดิจิทัล”

คุณสุรพล โอภาสเสถียร

คุณไพฑูรย์ ศิริฉัตรชัยกุล

Keynote “Digital SMEs transformation” “เอสเอ็มอีสู่เส้นทางดิจิทัล”

“Driving People & Digital Transformation to Future-Proof your Business” เตรียมคนและปรับรูปแบบองค์กรธุรกิจให้อยู่รอดในยุคดิจิทัล

คุณฐิติเดช ศรีมารยาท

คุณบุญไทย แก้วโชติ

Event Speakers

คุณชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

คุณมนู เลียวไพโรจน์

ประธานกรรมการ บริษัท เออาร์ไอพีจำกัด (มหาชน)

คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี

ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ดร.ชัยชนะ มิตรพันธุ์

ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์

คุณกวินธร ภู่ตระกูล

ผู้จัดการประจำประเทศไทย Tableau Software (Thailand)

ดร. คเณศณัฏฐ์ ชยามรฉัตรคุปต์

Dell Senior Client Technologist

ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด

รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA)

คุณสุทธิศักดิ์ ตันตะโยธิน

รองเลขาธิการ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

คุณปฐม อินทโรดม

กรรมการสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย

คุณทวิพงศ์ อโนทัยสินทวี

ผู้จัดการประจำ ประเทศไทย นูทานิคซ์

ดร. นเรนทร์ ชุติจิรวงศ์

ผู้อำนวยการบริหาร ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ดีลอยท์ ประเทศไทย

คุณไพโรจน์ ต้นศิริอนุสรณ์

ประธานกรรมการ บริษัท เทคคอนส์บิส จำกัด

คุณสุรชัย อรรถมงคลชัย

ผู้จัดการกลุ่มธุรกิจไฮบริดไอทีประจำประเทศไทย บริษัท ฮิวเลตต์ แพคการ์ด เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด

คุณศักดิ์ณรงค์ แสงสง่าพงศ์

ประธานสถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

คุณพิรดา อิงค์ธเนศ

รองผู้อำนวยการ บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด

คุณสุรพล โอภาสเสถียร

ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด

คุณไพฑูรย์ ศิริฉัตรชัยกุล

เลขานุการสถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

Mr.Jonathan Marskell, World Bank

คุณพรพรหม ประภากิตติกุล

ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัย ศูนย์ระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและความมั่นคงปลอดภัย

คุณเปรมจิต อภิเมธีธำรง

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

คุณนิภัทรา ตั้งพจน์ทวีผล

ผู้อำนวยการผลิตภัณฑ์ YourNextU by SEAC ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแห่งภูมิภาคอาเซียน

คุณฐิติเดช ศรีมารยาท

ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ บมจ.เงินติดล้อ

คุณเรืองชาย สุพรรณพงศ์

ประธานบริหารสายงานปฏิบัติการองค์กร บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด

คุณขนิษฐา สหเมธาพัฒน์

ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมสรรพากร

คุณสีหนาท ล่ำซำ

กรรมการผู้จัดการ บริษัท เพอร์เพิล เวนเจอร์ส จำกัด บริษัทในเครือและกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

คุณบุญไทย แก้วโชติ

Head of Omni Commercial & Marketing บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด OfficeMate (Thai) Company Limited

คุณภักดี อัญญะกมล

รองกรรมการผู้จัดการสายงานกลุ่มลูกค้าองค์กร และ กิจการขนาดกลางและขนาดย่อม บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด

คุณภาวุธ พงษ์วิทยภานุ

กรรมการผู้จัดการและผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ บริษัท TARAD.com

คุณวัลล์ชัย เวชชีวะดํารงค์

รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเทอร์เน็ต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

คุณพุทธิพงษ์ จำเนียร

ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน)

Hosted by

Platinum Sponsors

Silver Sponsors

Event FAQS

งาน THAILAND DIGITAL TRANSFORMATION WEEK 2021 เป็นงานที่เกิดจากความร่วมมือระหว่าง นิตยสาร BUSINESS+ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสำนักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจะขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในภาคธุรกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นงานiรูปแบบออนไลน์ที่นำเสนอข้อมูลในหลายด้าน ทั้งแนวคิด หลักการ และเทคโนโลยี พร้อมทั้งการออกบูทของหน่วยงาน ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีและคำปรึกษาด้าน Digital Transformation รวมถึงงานมอบรางวัลให้แก่องค์กรที่ประสบความสำเร็จทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อเป็นตัวอย่างให้แก่องค์กรอื่นๆ ได้เรียนรู้และนำไปปรับใช้กับองค์กรของตน จึงเป็นงานเดียวที่นำเสนอให้ผู้สนใจได้เห็นทุกมุมมองเกี่ยวกับ Digital Transformation

งานนี้เป็นงานที่มีเป้าหมายหลักคือผู้บริหารในองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในทุกระดับ ทุกอุตสาหกรรม เนื่องจากการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่ดิจิทัลจะเกี่ยวเนื่องกับทุกคนในองค์กรนั้นๆ นอกจากนี้ผู้สนใจทั่วไปสามารถเข้าร่วมงานได้

งานนี้เป็นงานที่ต้องการให้ข้อมูลความรู้แก่ผู้บริหารที่สนใจเกี่ยวกับ Digital Transformation เพื่อเป็นส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ จึงไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ในการเข้าร่วมงาน โดยผู้สนใจเข้าชมงาน สามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมงาน และรับข้อมูลที่น่าสนใจได้โดยตรง

         

ในกรณีที่ท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อไปที่ โทรศัพท์ 02-642-3400 ต่อ 3200 หรือ อีเมล์ businessplus@arip.co.th