มีค่าใช้จ่ายในการร่วมงานไหม ?

งานนี้เป็นงานที่ต้องการให้ข้อมูลความรู้แก่ผู้บริหารที่สนใจเกี่ยวกับ Digital Transformation เพื่อเป็นส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ จึงไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ในการเข้าร่วมงาน โดยผู้สนใจเข้าชมงาน สามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมงาน และรับข้อมูลที่น่าสนใจได้โดยตรง          

ใครเข้าร่วมงานได้บ้าง ?

งานนี้เป็นงานที่มีเป้าหมายหลักคือผู้บริหารในองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในทุกระดับ ทุกอุตสาหกรรม เนื่องจากการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่ดิจิทัลจะเกี่ยวเนื่องกับทุกคนในองค์กรนั้นๆ นอกจากนี้ผู้สนใจทั่วไปสามารถเข้าร่วมงานได้

งานนี้แตกต่างจากงานอื่นอย่างไร ?

งาน THAILAND DIGITAL TRANSFORMATION WEEK 2021 เป็นงานที่เกิดจากความร่วมมือระหว่าง นิตยสาร BUSINESS+ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสำนักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจะขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในภาคธุรกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นงานiรูปแบบออนไลน์ที่นำเสนอข้อมูลในหลายด้าน ทั้งแนวคิด หลักการ และเทคโนโลยี พร้อมทั้งการออกบูทของหน่วยงาน ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีและคำปรึกษาด้าน Digital Transformation รวมถึงงานมอบรางวัลให้แก่องค์กรที่ประสบความสำเร็จทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อเป็นตัวอย่างให้แก่องค์กรอื่นๆ ได้เรียนรู้และนำไปปรับใช้กับองค์กรของตน จึงเป็นงานเดียวที่นำเสนอให้ผู้สนใจได้เห็นทุกมุมมองเกี่ยวกับ Digital Transformation